Arhiva de syllabus-uri anii 2006-2012
 

Syllabus-uri 2009-2012

Anul I

 • Informatica pentru fizicieni l.rom. l.magh.
 • Fizica moleculara si caldura l.rom. l.magh.
 • Ecuatii diferentiale si ecuatiile fizicii matematica l.rom. l.magh.
 • Electricitate si magnetism l.rom. l.magh.
 • Fizica si progresul cunoasterii l.rom. l.magh.
 • Infografica l.rom. l.magh.

Anul II

 • Optica l.rom. l.magh.
 • Electronica l.rom. l.magh.
 • Bazele fizicii teoretice l.rom. l.magh.
 • Tehnici moderne in fizica experimentala l.rom. l.mag.
 • Bazele tratamentelor termice l.rom. l.mag.
 • Fizica atomului si moleculei l.rom. l.magh.
 • Electrodinamica l.rom. l.magh.
 • Mecanica cuantica l.rom. l.magh.
 • Aplicatii interdisciplinare ale fizicii l.rom. l.mag

Anul III, IV

 • Fizica nucleului l.rom. l.magh.
 • Fizica statistica l.rom. l.magh.
 • Fizica plasmei l.rom. l.magh.
 • Optotehnica l.rom. l.mag.
 • Fizica polimerilor l.rom.
 • Biofizica si biochimie l.rom. l.magh.
 • Aparatura medicala l.rom.
 • Fizica solidului si semiconductori l.rom. l.magh.
 • Fizica mediului l.rom.
 • Ceramici electronice l.rom.
 • Fenomene termoelectrice l.rom.
 • Fizica si tehnologia materialelor oxidice l.rom.

 

 • Masuratori si instrumentatie l.rom. l.magh.
 • Metode experimentale in fizica solidului l.rom.
 • Achizitia si prelucrarea electronica a informatiei l.rom. l.magh.
 • Metode numerice si de simulare in fizica l.rom. l.magh.
 • Anatomie si fiziologie l.rom. l.magh.
 • Metode si tehnici moderne de analiza spectroscopica l.rom.
 • Factori de risc si depoluare l.rom.
 • Microprocesoare si memorii l.rom. l.magh.
 • Spectroscopie si laseri l.rom. l.magh.
 • Informatica mediului l.rom.
 • Materiale supraconductoare si aplicatii l.rom.
 • Fizica pamantului si atmosferei l.rom.

Master si Studii Doctorale

 • Complemente de fizica teoretica
 • Complemente de fizica solidului l.eng.
 • Bazele spectroscopiei
 • Complemente de fizica atomului l.eng.
 • Metodologia cercetarii si elaborarii de lucrari stiintifice
 • Intoducere in stiinta biomaterialelor l.rom.
 • Tehnologii moderne de sinteza a materialelor avansate
 • Complemente de fizica polimerilor si plasma l.rom
 • Nanostructuri l.rom.
 • Metode generale de cercetare si metodica elaborarii de lucrari stiintifice l.rom.
 • Metode avansate Ón studiul starii condensate l.rom.
 • Modele şi metode teoretice Ón fizica atomică şi nucleară l.rom.
 • Fizica straturilor subtiri l.eng.

 

 

 • Metode de calcul in biostructuri l.eng.
 • Metode vibrationale cu aplicatii biomedicale l.rom.
 • Utilizarea radioizotopilor
 • Imagistica medicala l.rom.
 • Metode difractometrice
 • Nanostructuri si aplicatii l.eng
 • Calculul structurii si proprietatilor moleculare l.eng.
 • Metode  stohastice de simulare in fizica l.eng.
 • Modele şi metode teoretice Ón fizica stării condensate l.rom
 • Sisteme bidimensionale si interfete l.rom.
 • Metode avansate Ón fizica atomică şi nucleară l.rom.
 • Metode fizice Ón sisteme biomoleculare l.rom.
 • Metode de simulari computationale l.rom.

 

Syllabus-uri 2006-2008

 

 
   

> sus